Pozwane Miasto Stołeczne Warszawa


< WRÓĆ

Odszkodowanie na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 18.5 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 nr 31 poz 266) należne i zasądzone na rzecz Mojego Klienta, w sprawie, w której pozwane Miasto Stołeczne Warszawa nie wykonało obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego dla lokatora wobec którego orzeczono eksmisję z lokalu Klienta (właściciela). 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XVI Wydział Cywilny w wyroku uwzględnił powództwo o odszkodowanie i zasądził żądaną kwotę, który to wyrok został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Odwoławczy, uzasadniając, iż „nie budzi wątpliwości, że niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego w sytuacji, gdy uprawnienie takie zostało przyznane danej osobie wyrokiem Sądu nakazującym opróżnienie dotychczas zajmowanego lokalu, należy uznać za niezgodne z prawem zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a więc zaniechanie bezprawne. 

Obowiązek gminy do dostarczenia lokalu wynika z art. 4 i 14 ust. 1 ustawy, przy czym konkretyzowany jest każdorazowo w prawomocnym wyroku sądu nakazującym opróżnienie. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy, co należy w tym miejscu podkreślić, nie jest uzależniona od wykazania winy. 

Przeciwnie – podstawą roszczenia odszkodowawczego jest sam fakt niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego 

(tak Sąd Najwyższy z dnia 10 lutego 2004r. V CK 253 / 03)”.