Pomoc Frankowiczom


< WRÓĆ

WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE (dziewiąta izba)
z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/22 (mBank)

TSUE, C - 140/22 (mBank)

  • Konsument nie musi składać żadnych oświadczeń przed Sądem krajowym, że wyraża zgodę na uznanie umowy za nieważną
  • Roszczenie konsumenta nie może być pomniejszone o odsetki, które otrzymałby bank, gdyby umowa była ważna
  • Odsetki liczymy od wezwania banku do zapłaty

    Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że w kontekście uznania nieważności w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję bankową ze względu na to, iż umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego nie może ona dalej obowiązywać:

    stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą wykonywanie praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, jest uzależnione od złożenia przez tego konsumenta przed sądem oświadczenia, w którym twierdzi on, po pierwsze, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego warunku, po drugie, że jest świadomy z jednej strony faktu, że nieważność wspomnianego warunku pociąga za sobą nieważność wspomnianej umowy, a z drugiej – konsekwencji tego uznania nieważności, i po trzecie, że wyraża zgodę na uznanie tej umowy za nieważną;

    stoją na przeszkodzie temu, aby rekompensata żądana przez danego konsumenta z tytułu zwrotu kwot, które zapłacił on w wykonaniu rozpatrywanej umowy, została pomniejszona o równowartość odsetek, które ta instytucja bankowa otrzymałaby, gdyby umowa ta pozostała w mocy.

[LINK]