Pomoc Frankowiczom


< WRÓĆ

Zagadnienie: Kredyt hipoteczny, Naprawienie szkody , Nieuczciwe praktyki rynkowe
Podstawa prawna: art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

„Zaniechanie poinformowania konsumenta o możliwym ryzyku kursowym stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. 2. art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przewiduje unieważnienie umowy i wzajemny zwrot świadczeń jako postać naprawienia szkody (restytucji naturalnej)”.


Z Wokandy:

19 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Ł. sygn. akt I ACa (…) oddalił apelację Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Ł.

Sądy obu instancji stwierdziły, iż w umowie udzielonej przez Bank z 2008 r. znajdują się niedozwolone postanowienia umowne w zakresie dowolnego kształtowania tabel kursowych, przez co bank przyznał sobie jednostronne uprawnienie do kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorców.

Sąd Apelacyjny w W., rozpoznający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w W., ustalił, że
umowa kredytu zawarta z mBank S.A. JEST NIEWAŻNA i zasądził na rzecz powodów zwrot prawie 150 000 złotych wraz z odsetkami.

Sąd Apelacyjny w W. wskazał, że treść spornej umowy kredytu jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego jakim jest umowa kredytu z uwagi na fakt, iż bank przerzucił na kredytobiorcę nie tylko ryzyko kursowe, ale także ryzyko związane z jednostronnym ustalaniem kursu CHF przez bank, na które klient w żadnym zakresie nie miał wpływu. Sąd Apelacyjny wskazał, że zapis w umowie kredytu odnoszący się do kwestii oprocentowania nie określał w jaki sposób będzie ono ustalane (z uwagi na brak konkretnych parametrów), co w efekcie powoduje niemożność ustalenia wysokości raty odsetkowej, a tym samym wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Sąd oceniał umowę kredytu na dzień jej zawarcia, stąd bez znaczenia pozostało zawarcie przez strony aneksu zmieniającego zapis dotyczący oprocentowania na LIBOR i marżę banku.